Aksara jawa sing durung entuk sandhangan uga diarani - Aksara Jawa

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Tlatah Jawa

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Sinau Basa

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara dian pasti

Aksara Jawa

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara √5 Sandhangan

MGMP BAHASA DAERAH (JAWA)

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Dipun suwun

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Bubar mancing

aksara jawa kang durung oleh sandangan diarani aksara blog.myitcv.org.ukna blog.myitcv.org.ukni blog.myitcv.org.ukna blog.myitcv.org.ukeng

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara √5 Sandhangan

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Bubar mancing

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Sing Jenenge

Jawa uga diarani sandhangan sing entuk durung aksara Wewaton Panulise

Dipun suwun apa dipunsuwun

Guru gatra Tembang Guru wilangan Guru lagu 4 1 Pucung Murid iku kudu manut marang guru Rukun marang kanca Aja drengki aja srei Aja climut aja jail aja nakal 12 6 8 12 u, a, I, a u a i a 6 1 2 3 4 5 6 Mijil Dedalane guna lawan seketi Kudu andhap asor Wani ngalah luhur wekasane Tumungkula yen dipun dukani Bapang den simpangi Ana catur mungkur 10 6 10 10 6 6 i, o, e, i, i,u i o e i i u 4 1 2 3 4 Maskumambang Adhuh-adhuh rasane Taraku iki Mboten saged omong Bisaku mung kethap-kethip Ragaku among gumlethak 12 6 8 8 i, o, i, a i o i a 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sinom Parijatha Dhuh wong ayu pujaningwang Dhasar ayu merak ati Agawe sun nandhang branta Mung sira kang ngusadani Manuta dhuh wong manis Mangga sira ingsun rungrum Aja pijer lewa —lewa Ayo nindakna karonsih Sesarengan nyecep sarining asmara 8 8 8 8 7 8 8 8 12 a,i,a,,i,i,u,a,i,a a i a i i u a i a Tembang Guru Gatra Guru Wilangan Guru Lagu Pangkur Jinejer ning wedhatama Mrih tan kemba kembenganing pambudi Mangka nadyan tuwa pikun Yen tan mikani rasa Yekti sepa asepa lir sepah samun Samangsane pakumpulan Gonyak ganyuk nglelingsemi 7 1 2 3 4 5 6 7 8 11 8 7 12 8 8 a i u a u a i Tembang Guru Gatra Guru Wilangan Guru Lagu Asmaradana Anjasmara ari mami Masmirah kulaka warta Dasihmu tan wurung layon Aneng kutha Prabalingga Prang tandhing Wurubisma Kariya mukti Wong ayu Puh kakang pamit Palastra 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 7 8 8 i a o a a u a C.

  • .

  • [Tembung andhahan adalah kata yang sudah berubah dari wujud aslinya] Tuladha: diparingi, nulis, nyapu, gumuyu, anake, nggambarake, nambani, digawa, nyapu, ngombe, nyawang, nyolong, lan sapanunggalane.

  • .

MGMP BAHASA DAERAH (JAWA)

Ing wusana salebeting kula ngumbara tanpa prana, mireng rawat-rawat bakul sinambi wara, bilih ing ngriki wonten pandhita kang sidik, asma Pandhita Dwiasmara, punapa inggih pandjenengan Sang Pandhita? MEMBACA Mampu membaca dan memahami bacaan sastra maupun nonsastra, berhuruf Latin maupun Jawa dengan berbagai keterampilan dan teknik membaca.

  • oleh Richard Ishida• Barengwishoak-hoak bisa muntah, apa sing njalari kloloden katut metu.

  • Remen weweh dhateng sesami, asih lan andhap asor, ngertos dhateng susila, mboten ngluhur-ngluhuraken, tindakipun sami kemawon kalijan lare padhusunan, persasat mboten mantra-mantra menawi punika sedjatosipun putraning Nalendra.

  • kalebu wasesa Upamane: Omahe Sariman gedhe, klambiku suwek, Anake Pak Suta lara.
2022 blog.myitcv.org.uk